STADLER® - Şirketinin Koşulları ve Şartları

Giriş:

Değiştirilmiş haliyle Genel Koşullarımız ve Şartlarımız, müşterimizle girdiğimiz bütün mevcut ve gelecekteki akdi ilişkilerimizde geçerlidir. Diğer hususlarda ise, Alman teknik şartnameleri dahil olmak üzere sadece Alman yasaları geçerli olacaktır. Federal Almanya Cumhuriyeti dışındaki tesis mühendisliği ve yapımı konularında Avrupa standartları geçerlidir. Müşterilerin genel koşulları ve şartları, ancak bizim açıkça kabul etmemiz durumunda geçerli olacaklardır. Şirketimizle yapılan sözleşmenin dili Almancadır. Eğer metinler başka dillere veya başka dillerden tercüme edilecekse, müşteri bütün tercüme masrafını ayrıca karşılayacaktır. 

1. Malzemelerin ve hizmetlerin teklifi ve kapsamı

Müşteri yaptığımız teklifi ve ilişiğindeki belgeleri ancak açıkça onaylamamız durumunda üçüncü kişilere ifşa edebilir. Aynı durum, müşterilerimize sunduğumuz bütün sözleşme belgeleri için geçerlidir. Bu belgelerle ilgili mülkiyet ve telif hakkını saklı tutuyoruz. Tekliflerimiz düzenlenme tarihinden itibaren en fazla 6 hafta süresince geçerlidir. Temin ve hizmetlerimiz tam olarak sipariş teyidine uygun olacaktır. Eğer teklifte veya sipariş teyidinde belirtilmeyen bir işin gerçekleştirilmesi durumunda, müşteri nezdinde ek ödeme talebi hakkına sahip bulunuyoruz. Teklifimizde belli imalatçıların ürünlerini belirtmemiz durumunda, sözleşme yapılırken muadili olmaları şartıyla başka imalatçıların cihazlarını kullanma hakkına sahibiz.

2. Teslimat süresi, temerrüt

Mutabık kalınan teslimat süresi, ancak bütün teknik ayrıntıların çözüme kavuşturulması ve müşterinin performans ve montaj ile ilgili bütün koşulları sağlaması durumunda başlar. Bunlar montaj için gerekli odaların hazırlanmasını, karşılıklı olarak imzalanmış sipariş teyidinin edinilmiş olması, gerekli onayların alınmış olması, yapılması gereken ödemelerin gerçekleştirilmiş olması ve eğer varsa teminatın sunulması durumlarını içerir. Eğer teslimat süreleri veya bir sabit teslimat tarihi üzerinde mutabık kalınırsa, işçi-işveren sorunları, mücbir sebepler, malzeme sıkıntısı, personelin hastalanması, müşterinin yapması gereken bakiye ödemenin yapılmaması veya doğrudan kontrolümüz dışındaki diğer durumlardan kaynaklanan gecikmeler durumunda makul ölçüde uzatılacaktır.
Eğer bir programlanmış teslimat tarihinin sona ermesinden sonra en az 2 haftalık bir makul süre verilmişse ve bu süre akdi yükümlülüğün yerine getirilmesi için kullanılmamışsa temerrüde düşmüş sayılırız. Eğer tedarikçilerimizin zamanında teslimat yapmamaları nedeniyle programın gerisinde kalırsak, böyle bir gecikmeden dolayı yükümlü olmayacağız.  

3. Sistemin teslimi, kabul

Teslim ve montaj sırasında, müşteri, masrafları kendisine ait olmak üzere gerekli elektriği ve elektrik bağlantılarını bizlere sağlamak zorundadır. Müşterinin tesisatını ve cihazlarını (vinçler, forkliftler, vs.) bedelsiz olarak kullanma hakkına sahibiz. Odalar müşteri tarafından ve masrafları müşteri tarafından karşılanmak üzere montaj için hazırlanmalı ve bütün tehlike unsurları bertaraf edilmelidir. Bilhassa, bütün yanıcı maddelerin uzaklaştırılması gerekir. Gerekli statik koşullarla ve resmi onaylarla ilgilenilmesi sorumluluğu müşteriye aittir. Eğer sözkonusuysa, müşteri Pazar günleri, resmi tatil günleri ve geceleri çalışmak için onay almak durumundadır. Zeminler uygun sağlamlığa sahip olmalı ve sistem yükünü çekecek dayanıklılıkta olmalıdır. Montaj işini hafta sonları, resmi tatiller ve gece dahil olmak üzere kesintisiz olarak gerçekleştirmemiz mümkün kılınmalıdır.

Eğer sözleşme ortağı bir resmi kabul isterse, bunun montaj işinden hemen sonra gerçekleştirilmesi gerekir. Ancak ciddi kusurlar durumunda böyle bir kabulün verilmesinden kaçınılabilir. Eğer kimse resmi bir kabul istemezse, sistemin 6 gün kullanımdan ve en geç montajın yapılmasından 12 gün sonra kabul edildiği varsayılacaktır. Eğer sözleşme gereği bir CE, A veya B beyan formunun düzenlenmesi gerekiyorsa, bu belgeler kabulden sonra teslim edileceklerdir.

4. Ödeme yükümlülüğü, teminat, mahsup ve devir

Müşteri, işe ve hizmetlere ilişkin olarak sözleşme çerçevesinde mutabık kalınan ücreti aşağıda belirtildiği şekilde ödemek durumundadır. %40’ı sözleşmenin yapılmasından sonra, %50’si teslimata hazır olunduğunun bildirilmesinden sonra ve %10 ise tamamlandıktan sonra. Faturalarımız, fatura tarihinden itibaren 10 gün içinde, masraf kesintisi ve muafiyeti sözkonusu olmadan banka havalesiyle ödenecektir. Eğer kredi sigortacısı müşterimiz için kredi teminatı sağlayamazsa, müşterimizden bir Alman bankasının veya kredi sigorta kuruluşunun doğrudan doğruya yürütülebilir garantisi şeklinde bir teminat sunmasını isteme hakkını saklı tutuyoruz. Teminat altına alınan miktar, ücretle ilgili talebimize karşılık gelmelidir. Müşterinin bizimle ilgili taleplerini üçüncü kişilere devretmesine izin verilmemektedir. 

5. Garanti, Yükümlülük

Müşteri, işin icrasından ve montajdan itibaren 14 gün içinde görünür ayıpları bildirmek zorundadır. Daha sonra yapılan şikayetler hariç tutulmaktadır ve dikkate alınmayacaklardır.
Sistemdeki  herhangi bir ayıbın gecikilmeksizin bize bildirilmesi gerekmektedir. Eğer müşteri bu bildirme yükümlülüğünü yerine getirmez ve müşterinin bu aczi başka ayıplara veya zararlara neden olursa, bunlar bizim yükümlülüğümüz altında olmayacaktır. Haklılığı kanıtlanmış şikâyetler durumunda, müşteri ayıpları giderilmesi hakkına sahip olacaktır. Eğer ayıp giderilmesi defalarca sonuçsuz kalırsa, makul bir süre içinde gerçekleştirilmezse veya bizim tarafımızca reddedilirse, o zaman müşteri fiyatta bir indirim yapma veya zararların tazminini talep etme hakkına sahip olacaktır. Sözleşmenin iptali yasaktır. Gerekli onarım işlerini sadece çalışma günlerinde ve normal mesai saatleri dahilinde gerçekleştirmek zorundayız. Ayıpların giderilmesi işlerinin gerçekleştirilmesi için müşteri sisteme, elektriğe ve eğer gerekiyorsa ayıbın bize açıklanması ve ayıbın giderilmesi içinde bizlere yardımcı olması için gereken personeli bedelsiz olarak sağlamak durumundadır.  

Teslimat kaleminin kendisi üzerinde meydana gelmeyen hasar veya zarar sözkonusu olduğunda, gerekçesi ne olursa olsun sadece bizim, yasal temsilcilerimizin ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek için görevlendirdiğimiz kişilerin kasıtlı veya ciddi ihmali olması, ağır ihmal sonucu ölümle, sağlığın bozulmasıyla ve kişisel özgürlüğün zedelenmesiyle sonuçlanan eylemleri sözkonusu olduğunda, aldatma niyetiyle ayıpları gizlemeleri halinde veya açıkça olmayacağı garanti edilmiş olan kusurların meydana gelmesi halinde ve sıradan ve önemsiz ihmal durumunda ise temel akdi yükümlülüklerin bizler, yasal temsilcilerimiz veya yükümlülüklerimizi yerine getirmek için görevlendirdiğimiz kişiler tarafından çiğnenmesi halinde yükümlü olacağız.
Teklifte belirtilen miktarlar öncede ayrılmış ve ortalama malzemeyle ilgilidir. Teklifte belirtilen malzeme ancak girdinin homojen bir bileşime sahip olması durumunda elde edilir. Garanti süresi 1 (bir) yıl  ve maksimum 3.000 çalışma saatidir. 

Teklifte belirtilen tüketilebilen maddeler ve aşınma parçaları garanti kapsamı dışında kalmaktadır.

6. Sözleşmenin erkenden fesh edilmesi

Eğer sistemin üretiminin başlamasından ve sistem için önemli parçaların sipariş edilmesinden önce, bize atfedilemeyecek nedenler yüzünden sözleşmenin tamamının veya bir kısmının yerine getirilemeyeceği bir durum ortaya çıkarsa, müşteri bizim böyle bir hakkı kazanmadığımızı veya sözkonusu ölçüde kazanmadığımızı kanıtlamadıkça, bizlere sözleşmenin ifa edilemeyen kısmının brüt sipariş değeri üzerinden %15 borçlu olacaktır.

7. Müşterinin özel görevi

Montaj işlerinin başlamasını takiben müşteri söz konusu alanın 24 saat bekçiliğini yapacak olan bir yangın güvenliği güvenlik birimini, masrafları kendisine ait olmak üzere, görevlendirmekle yükümlüdür.

8. Yetkili mahkeme, diğer hükümler

Ortaya çıkan bütün ihtilaflar, sözleşme tarafının kamu hukuku çerçevesinde bir iş adamı veya bir yasal varlık olması halinde, ihtilaf konusu değere bağlı olarak Almanya’nın Ravensburg şehri yerel mahkemesinin (Amtsgericht) veya bölgesel mahkemesinin (Landgericht) münhasır yargısına tabidir. Ayrıca bu durum sözleşme taraflarının genel kaza dairesinde bir ikamete sahip olmadığı durumda ve sözleşmenin yapılmasından sonra müşterimizin ikametgahını veya oturma yerini Federal Almanya Cumhuriyeti dışına taşıması halinde veya müşterinin oturma yerinin yasal işlemlerin başlatıldığı sırada bilinmiyor olması halinde de geçerli olacaktır.

Eğer ayrı ayrı sözleşme şartları veya sözleşme şartlarının bir kısmı geçersiz duruma gelirse, bu durum kalan şartların ve koşulların geçerliliğini etkilemeyecektir.

9. Teslimat sözleşmeleriyle ilgili hükümler

Aşağıda aksi belirtilmediği sürece, yukarıda belirtilen hükümler müşterinin montaj hizmetleri istemeyip sadece makineleri, yedek parçaları veya başka malları (“malzemeler” olarak belirtilecektir) istemesi halinde de geçerli olacaktır. Bu durumda, müşteri malzemeleri tesislerimizden almak veya aldırmak zorundadır. Kaza eseri kayıp riski, malzemeler alınmaya hazır olur olmaz müşteriye geçer. Müşteri, Genel Koşulların ve Şartların madde 3’te belirtildiği şekilde kabulüyle ilgili talepte bulunamaz. Tersine, müşteri temin edilen malzemeleri derhal kontrol etmek ve var olan kusurları derhal bildirmek zorundadır. Malzemelerimiz, mülkiyeti muhafaza kaydına tabii olarak temin edilmektedir.  Müşteri bize karşı temerrüde düşmedikçe, işinin normal gidişatı içinde, mülkiyetini muhafaza kaydına tabi olarak malları başkasına satabilir.

Müşteri işburada mülkiyeti muhafaza kaydına tabii malların yeniden satışından ortaya çıkan bütün tazminat haklarını bizlere devretmektedir. Eğer müşteri başka mallarla birlikte mülkiyeti muhafaza kaydına tabii malları başkasına satarsa, o zaman bizlere mülkiyeti muhafaza kaydına tabii malların fatura değerinin diğer malların fatura değerine olan oranına eşit şekilde yeniden satıştan kaynaklanan tazminat hakkını devreder. Müşteri, yeniden satıştan kaynaklanan talepleri gayrıkabilirücu olarak tahsil etme yetkisine sahiptir. Müşterinin bizlere karşı temerrüde düşmesi durumunda bu hak kullanılmaz duruma gelir. Müşteri, talebimiz üzerine, alıcıyı sözkonusu devirle ilgili olarak bilgilendirmek ve tazminat talebinde bulunmamız için gereken bilgileri bize vermek zorundadır.  

Eğer mevcut teminatın değeri alacağımızı yekun olarak %20’den fazla geçerse, kendi inisiyatifimize dayalı olarak teminatları o ölçüde serbest bırakmak mecburiyetinde olacağız.

Tarih: 01/2009

 
 
 
 

 
 

   STADLER ® firması defalarca materyal karışımları içerisinden istenmeyen
   maddelerin ayıklanması konusunda akıllı ..zümler üretmesi ile yaratıcılık
   .dülüne layık g.rülmüştür.

Halter
Stadler Anlagenbau TOP JOB Arbeitgeber
Innovation