STADLER® - Splošni poslovni pogoji

Splošni pogoji poslovanja

Uvodne pripombe:
Za vsa pogodbena razmerja, ki jih sklenemo s stranko sedaj ali v prihodnje, veljajo splošni pogoji poslovanja v trenutni veljavni različici. Sicer pa velja izključno nemško pravo vključno z nemškimi tehničnimi predpisi, pri sortirnicah izven Feredativne Republike Nemčije pa so odločilna evropska pravila. Splošni pogoji poslovanja strank so veljavni le tedaj, ko je to z naše strani izrecno privoljeno. Jezik, v katerem je napisana pogodba z našimi strankami, je nemški. Če je potrebno besedilo prevesti v drug jezik, stranka prevzame stroške prevoda. 

1. Pogodba in zmogljiva razsežnost 
Našo pogodbo lahko stranka pokaže tretji osebi le tedaj, ko je z naše strani to pisno dovoljeno. Enako velja za vse pogodbene priloge, ki so stranki na voljo. Priloge ostanejo z naše strani lastniško in avtorsko zaščitene. Na naše pogodbe smo zavezani maksimalno 6 tednov od datuma izdaje pogodbe. Izpolnjen obseg je nato predan naročilu. Če se morajo dela, ki niso navedena v pododbi, izvedeti, kot je navedeno npr. v naročilu, imamo pravico stranki zaračunati dodatno plačilo. V primeru, ko so v naši pogodbi navedeni agregati določenih proizvajalcev, smo pri izvedbi pogodbenega razmerja upravičeni uporabljati agregate drugih proizvajalcev, če so ti enakovredni agregatom, navedenim v pogodbi.
  

2. Čas dobave, zamude 
Dogovorjen čas dobave začne teči, ko so vsi tehnični detajli pojasnjeni in ko je stranka izpolnila vse plačilne pogoje in pogoje za montažo. Sem sodi tudi, da so ustrezni prostori pripravljeni za montažo, vse potrebne priloge priložene skupaj s podpisanim naročilom, ki izdaja potrebna dovoljenja, da je zapadlo obročno odplačevanje plačano in da je prelomljena morebitna varščina. Dogovorjeni dobavni roki ali kateri koli določen dobavni rok se primerno podaljšajo, če pride do zavlačevanja na delavskem boju, višje sile, pomanjkanja materialov, bolezni delavcev, nenadomestila odprte plačilne obveze stranke ali drugih okoliščin, na katere ne moremo sami direktno vplivati. Do zamude pride, če je po preteku dobavnega roka odobren primeren odlog za minimalno 2 tedna in ta odlog ni znotraj pogodbenega roka. Če pride do zamude zaradi nepravočasne dostave naših dobaviteljev, za zamudo ne odgovarjamo.

 

3. Dobava sortirnice, prevzem
Dobavo in montažo sortirnice z naše strani stranka odobri in nam zagotovi potrebno električno energijo in priključke na svoje stroške. Upravičeni smo do zastonj uporabe potrebnih pripomočkov in obratnih sredstev stranke (orodja, viličar itd.). Prostori za montažo se pripravijo na strankine stroške in vsi viri nevarnosti so odstranjeni. Predvsem morajo biti odstranjeni vsi vnetljivi materiali. Stranka prevzame skrb za izpolnitev vseh predpisanih statičnih pogojev in pridobitev vseh uradnih dovoljenj. V primeru, da je zaželjeno delo ob nedeljah, praznikih ali nočna dela s strani stranke, mora stranka priskrbeti odobritev. Tla sortirnice so za sortirnico primerno odporna proti obremenitvam in dovolj nosilna. Z naše strani je ponujena možnost dela brez prestanka tudi med vikendom, prazniki kot tudi nočne izmene montaže. Zahteva pogodbenega partnerja uradnega prevzema mora biti izvršena takoj po koncu montaže. Prevzem je lahko zavrnjen samo, če obstajajo tehtni razlogi. Če nihče ne zahteva uradnega prevzema, velja sortirnica po 6 dneh uporabe oz. najkasneje po 12 dneh montaže za prevzeto. V primeru, da je izdaja CE, A ali B certifikatov v obsegu pogodbe, se ti izročijo s prevzemom. 

4. Plačniške obveznosti, varnost, poračun, odstop
Dogovorjeno plačilo mora stranka plačati po naslednjih merilih: 40 % pri podpisu pogodbe, 50 % po prevzemu in 10 % po koncu montaže. Naši računi so plačljivi v roku 10 dni po izdaji računa brez dodatnih stroškov preko bančnega nakazila. Če zagotovila naše stranke pri kreditni garanciji ni mogoče doseči, smo upravičeni zahtevati zagotovilo od stranke v obliki samodolžniške varščine ene od nemških bank ali kreditne garancije. Višina varščine mora ustrezati predvideni plačilni pravici. Odškodnina je pri nasprotnem zahtevku preko stranke izključena, ko so njene pravice sporno ali pravnomočno ugotovljene. Stanka svojih pravic proti nam ne more prepustiti tretjim osebam.
  

5. Garancija, jamstvo 
Očitne pomanjkljivosti se morajo pisno uveljaviti v roku 14 dni po plačilu in montaži. Pisne pritožbe so izključene in ne morejo biti priznane. O možnih pomanjkljivostih moramo biti takoj obveščeni. Če nas stranka ne obvesti in se pomanjkljivosti ali škode nadaljujejo, te niso naše breme. Pri upravičenih reklamacijah ima stranka pravico do popravila. Če se neuspeh ponovi, stranka v razumljivem roku napak ne popravi ali je od nas popravilo zavrnjeno, potem obstaja znižana pravica ali pravica do povrnitve škode; odstop od pogodbe je izključen. Za izvedbo potrebnih popravitvenih del smo obvezani samo v času delovnih dni znotraj našega delovnega časa. Pri izvedbi popravitvenih del nam mora stranka ugoditi nemoten dostop do sortitnice, energije in po potrebi zastonj nuditi osebje, da nam pojasni pomanjkljvosti in pomaga pri popravitvenih delih. Škodo, ki ni nastala med dostavo, krijemo iz kakršnega koli razloga samo v primeru, če ravnamo z našimi zakonitimi zastopniki in uslužbenci malomarno in pride do življenjskih, telesnih ali zdravstvenih poškodb in je svodoba poškodovane osebe prizadeta, pri pomanjkljivostih, ki so namerno zamolčane ali je bila neprisotnost izrecno potrjena, in pri lažjih in enostavnejših malomarnostih, ko se kršijo bistvene pogodbene obveznosti z naše strani, strani naših pravnih zastopnikov ali naših uslužbencev. V ponudbi ponujene količine se sklicujejo na predsortiran in povprečen material. Kvalitete materiala, opisane v ponudbi, so lahko dosežene le pri enakomerni vstopni sestavi. Garancijski rok traja 1 leto oz. maksimalno 3.000 obratovalnih ur. Garancijskega roka ne prevzemamo za uporabljene in hitro obrabljene dele, ki so v ponudbi podrobneje opisani. 

6. Predčasno prenehanje veljavnosti pododbe
Če pride pred začetkom izvedbe sortirnice in pred naročitvijo bistvenih materialov za sortirnico do vdaje, če se pogodba čisto ali delno ne izvede, brez da je omenjena okoliščina zastopana, nas stranka lahko krivi v višini 15 % brutto vrednosti pogodbe in za del pogodbe, ki ni uresničen, razen če se dokaže, da določena pravica ni nastala v celoti ali v določeni višini.
    

7. Posebna obveza stranke
Od začetka montažnih del je stranka obvezana na svoje stroške urediti požarni senzorični sistem, ki ves čas nadzira prostore, v katerih se izvaja delo.
 

8. Sodna pristojnost, ostalo
Za vse spore je glede na vrsto sporov odgovorno okrajno ali okrožno sodišče v Ravensburgu kot sodna pristojnost, izključno dokler je pogodbena stranka kupec ali pravna oseba javnega prava. To velja tudi za pogodbene stranke, ki ne zasedajo splošnih sodnih pristojnosti znotraj države in v primeru, ko naša stranka po koncu pogodbe svoj naslov ali začasno prebivališče znotraj Zvezne Republike Nemčije spremeni ali če začasno prebivališče v času izterjatve ni prepoznavno. Neveljavnost samostojnih pogodbenih pogojev ali delov pogodbenih pogojev ni povezana z učinkovitostjo preostalih poslovnih pogojev.
  

9. Določitev pri dobavnih pogodbah
Dokler ni drugače določeno, veljajo predčasne določitve, ko stranka ne zahteva montaže, ampak samo kupi ločene stroje, agregate, rezervne dele ali podobno blago (t. i. materiale). Stranka je v tem primeru obvezana hraniti material. Nevarnost slučajne izgube se prestavi na stranko takoj, ko je material pripravljen za prevzem. V skladu s 3. točko Splošnih poslovnih pogojev stranka prevzema ne sme podaljšati. Stranka je obvezana, da dostavljene materiale takoj pregleda in sporoči eventuelne napake. Dostava naših dobrin je pravica do lastnine. Za nadaljno javno prodajo naših dobrin je stranka v okviru svojih navad poslovnega prometa upravičena, vse dokler ne zamudi pri plačilu. Pri celotnih nastalih terjatvah nadaljne prodaje našega blaga nam stranka terjatve prepusti. V primeru da stranka prodano blago skupaj z drugimi materiali preproda, nam stranka prepusti terjatev iz nadaljne javne prodaje v razmerju višine računa naših prodanih dobrin in višine računa drugega blaga. Stranka je preklicno pooblaščena, da lahko prekliče terjatve preprodaje našega blaga. Ta pravica poteče, ko stranka zamudi s plačilom. Po naših zahtevah je stranka zavezana poučiti svoje porabnike o odstopu in nam izdati potrebna pojasnila o izvršbi terjatve. Če znesek obstoječega jamstva naše terjatve presega skupno več kot 20 %, smo zavezani znesek glede na jamstvo po lastni presoji oprostiti. Stopnja 01/2009 Splošni poslovni pogoji 

Stopnja 01/2009

 
 
 
 

 
 

STADLER® je večkrat prejel odličje za inovacije pametnih rešitev sortiranja različnih
vrst materialov.

 
 
 
Halter
Stadler Anlagenbau TOP JOB Arbeitgeber
Innovation