STADLER® - OUP

Opći uvjeti poslovanja

Uvodna napomena: 

Za sve ugovorne odnose, koje sada ili ubuduće sklopimo s kupcima, vrijede naši Opći uvjeti poslovanja uvijek u pravovaljanoj verziji. Uostalom isključivo vrijedi njemačko pravo uključujući i njemačke tehničke propise, kod izvedbe postrojenja izvan SRNJ mjerodavne su europske norme. Opći uvjeti poslovanja kupaca vrijede samo onda, ukoliko su izričito prihvaćeni s naše strane.

Jezik ugovora s našom tvrtkom je njemački. Ukoliko se tekstovi moraju prevesti na jedan drugi jezik, ili iz jednog drugog jezika, onda kupac posebno snosi te troškove.

1. Ponuda i opseg ugovorne obveze

Našu ponudu uz priloženu dokumentaciju kupac može samo onda proslijediti trećim osobama, ukoliko za to izričito dobije našu suglasnost. Isto vrijedi za svu ugovornu dokumentaciju koju stavljamo klijentu na raspolaganje. Za tu dokumentaciju zadržavamo pravo vlasništva i autorska prava.

Na naše ponude vezani smo najdulje 6 tjedana od datuma izdavanja. Točan opseg ugovorne obveze vidljiv je onda iz potvrde narudžbe. Ukoliko je potrebno obaviti radove koji nisu navedeni u ponudi, odnosno potvrdi narudžbe, imamo pravo od našeg klijenta zatražiti dodatnu naknadu.

Ukoliko smo u našoj ponudi opisali agregate određenih proizvođača, ovlašteni smo pri realizaciji ugovornog odnosa koristiti agregate drugog proizvođača ako su isti istovrijedni.

2. Vrijeme isporuke, kašnjenje

Dogovoreno vrijeme isporuke počinje tek onda teći kada su razjašnjeni svi tehnički detalji i kada je kupac ispunio uvjete iz ugovorne obveze i uvjete za montažu. To znači da su pripremljene odgovarajuće prostorije za montažu i da postoji sva potrebna dokumentacija, uključujući i potvrdu o obostranom potpisu narudžbe, da su izdane nužne dozvole i podmirene otvorene akontacije te da postoje i eventualno odobrena garancija.

Ukoliko su dogovoreni rokovi isporuke ili fiksni termin isporuke, onda se termini prolongiraju sukladno situaciji u slučaju da dođe do odugovlačenja zbog sukoba između poslodavaca i zaposlenika, zbog više sile, nedostatka isporuka materijala, bolesti zaposlenika, nepodmirenja otvorenih obveza plaćanja kupca ili drugih okolnosti na koje nemamo utjecaja.

Do kašnjenja isporuke dolazimo zbog toga, ukoliko nam je nakon isteka termina za isporuku, određen razuman rok od minimalno 2 tjedna i taj rok nije iskorišten sukladno ugovornoj obvezi. Ukoliko kasnimo s isporukom, jer naši dobavljači nisu pravovremeno obavili isporuku, ne odgovaramo za to odugovlačenje.

3. Isporuka postrojenja, preuzimanje

Tijekom isporuke, odnosno montaže kupac nam treba o svom trošku staviti na raspolaganje potrebnu energiju s ogovarajućim priključcima. Imamo pravo besplatno koristiti sva potrebna pomoćna i pogonska sredstva kupaca (dizalice, viličar i drugo) Prostorije za montažu kupac priprema o svom trošku te uklanja izvore opasnosti, posebice se mora pobrinuti da odstrani sve zapaljive materijale.

Stvar kupca jeste da snosi odgovornost za potrebne statičke preduvjete i administrativne dozvole.  U slučaju potrebe kupac se treba pobrinuti za dobivanje dozvole za rad nedjeljom, praznikom ili noću. Podovi se pripremaju u skladu s postrojenjima, moraju biti otporni i izdržljivi. Treba nam se omogućiti montaža bez prekida, također i preko vikenda, tijekom praznika i noću. 

Ukoliko ugovorni partner zahtjeva formalno preuzimanje, isto se treba realizirati odmah nakon završetka montaže. Preuzimanje se može samo onda odbiti, ako postoje ozbiljni nedostaci. U slučaju da nitko ne zahtjeva formalno preuzimanje, onda se postrojenje nakon 6 dana korištenja smatra preuzetim, najkasnije ipak 12 dana nakon montaže. Ukoliko izlaganje sadrži CE, A ili B izjavu u sklopu opsega ugovora, onda se ista predaje sa isporukom.

4. Obveza plaćanja, sigurnost, prebijanje dugova, ustupanje

Dogovorenu isplatu za postrojenje kupac treba podmiriti kako slijedi: 40 % nakon zaključenja ugovora, 50 % nakon obavijesti o spremnosti na trenutačnu isporuku  i 10 % nakon montaže. Naši računi se plaćaju u roku od 10 dana nakon ispostavljanja istih, bez odbitaka i zaračunavanja troškova, putem bankovne doznake. Ukoliko nije moguće osiguranje našeg kupca kod našeg osiguranja kredita, ovlašteni smo zatražiti od našeg kupca osiguranje u obliku sudužničkog jamstva jedne njemačke banke ili osiguranje kredita. Visina jamstva mora odgovarati previđenim pravima za naknadu.

Prebijanje dugova s protuzahtjevima od strane kupca je isključeno, osim ako su njegovi zahtjevi  utvrđeni kao neosporivi ili su pravomoćni. Kupac ne smije svoje zahtjeve prema nama prenijeti trećim osobama.

5. Garancija, jamstvo

Vidljivi nedostaci se trebaju pismeno potvrditi u roku od 14 dana nakon isporuke i montaže. Kasniji prigovori se isključuju i neće se moći prihvatiti.

Eventualni nedostaci na postrojenju trebaju se odmah nama prijaviti. Ako kupac ne ispuni obvezu informiranja, i zbog toga nastanu dalekosežni nedostaci i štete, onda iste ne idu na naš račun.

Kod opravdanih prigovora kupac ima pravo na naknadni popravak. Ukoliko isti opetovano ne uspije, ili se ne obavi u prihvatljivom roku ili se uskrati s naše strane, onda kupac ima pravo na priznavanje štete ili na nadoknadu štete, pri čemu se isključuje odustajanje od ugovora. Stadler Anlagenbau GmbH

Obavljanje potrebnih naknadnih popravaka obvezni smo provoditi samo tijekom radnih dana u za vrijeme redovnog radnog vremena. Tijekom obavljanja naknadnih popravaka kupac je obvezan osigurati nam nesmetan prolaz prema postrojenju, staviti nam na  raspolaganje besplatnu energiju i  eventualno personal, koji će nas onda uputiti na neispravnosti i pomoći nam pri naknadnim popravcima.

Za štete koje nisu nastale na samom isporučenom predmetu snosimo jamstvo – svejedno iz kojeg razloga – samo ako mi, naši zakonski predstavnici i izvršitelji namjerno ili krajnje nemarno postupaju, ako je nastala ozljeda po život učinjena vlastitom krivnjom, zatim tjelesna ozljeda  i ako je pogođeno zdravlje i sloboda čovjeka, kod neispravnosti koje se zlonamjerno prešućuju ili čije se nepostojanje izričito garantira, kod jednostavnih i lakših nemarnosti, ukoliko su prekršene značajnije ugovorne obveze od nas samih, naših zakonskih predstavnika ili naših izvršitelja.

U ponudi navedene količine se odnose na prethodno sortirani i prosječan materijal. Kvaliteta materijala opisana u ponudi može se postići samo kod ravnomjernog sastava ulaznog materijala.  Rok garancije iznos 1 godinu, maksimalno 3.000 pogonskih sati

Ne preuzimamo nikakvu garanciju vezanu za potrošne dijelove ili dijelove za zatvaranje, koji su podrobnije opisani u ponudi.

6. Prijevremeni prekid ugovora

Ukoliko prije početka proizvodnje postrojenja i prije narudžbe bitnih materijala za postrojenje dođe do situacije da ugovor nije u potpunosti ili djelomično realiziran, a mi sami nismo doveli do tih okolnosti, onda nam u tom slučaju kupac duguje 15% bruto vrijednosti narudžbe iz dijela nerealiziranog ugovora, osim u slučaju njegovog dokaza da takav zahtjev nije nastao ili nije nastao u toj visini.

7. Posebne obveze klijenta

Od početka montaže kupac je obvezan o svom trošku postaviti vatrogasni nadzor koji kontrolira cijelo vrijeme prostorije u kojima se obavljaju radovi.

8. Mjerodavnost suda, ostalo

Za sve sporove ovisno o vrijednosti spora odgovoran je isključivo mjerodavni Općinski ili Županijski sud Ravensburg, ukoliko je ugovorni partner komercijalist ili pravna osoba javnog prava. To vrijedi i za ugovorne partnere koji nemaju opću mjerodavnost suda u tuzemstvu ili u slučaju da naš kupac, nakon sklapanja ugovora, premjesti svoje prebivalište ili svoje uobičajeno boravište izvan SRNJ, ili pak njegovo uobičajeno boravište u trenutku podizanja tužbe nije poznato.

Ništetnost pojedinačnih uvjeta ugovora ili dijelova uvjeta ugovora ne odnosi se na učinkovitost ostalih uvjeta ugovora.

9. Odredbe kod ugovora za isporuku

Ukoliko u daljnjem tekstu nije drugačije određeno, onda sukladno tome vrijede ranije navedene odredbe, ako kupac ne koristi usluge montaže, već samo kupuje strojeve, agregate, zamjenske dijelove ili ostalu robu (nazvanu materijali).

Kupac je u tom slučaju obvezan preuzeti kod nas materijale ili zatražiti dostavu istih. Opasnost od slučajnog sloma prelazi na kupca čim su materijali pripremljeni za slanje i spremni za dostavu.

Kupac ne može zatražiti preuzimanje u smislu alineje 3 Zakona o reguliranju općih uvjeta poslovanja. Kupac je štoviše obvezan provjeriti dostavljene materijale i eventualne nedostatke odmah reklamirati.

Dostavljanje naših materijala se obavlja pod uvjetima pridržaja prava vlasništva.

Za daljnju prodaju robe, s pravom pridržaja, kupac je ovlašten u okviru svoga uobičajenog poslovanja sve dotle dok prema nama ne kasni s plaćanjem. Sva potraživanja nastala iz daljnje prodaje robe s pravom pridržaja, kupac prenosi na nas. Ukoliko se roba s pravom pridržaja, zajedno s drugom robom, od strane kupca dalje prodaje, isti ustupa nama potraživanja iz daljnje prodaje u odnosu na vrijednost računa druge robe.

Kupac je, uz mogućnost opoziva, ovlašten naplatiti potraživanja iz daljnje prodaje. To pravo se gasi, ukoliko prema nama kasni s plaćanjem. Na naš zahtjev isti je obvezan obavijestiti svoje kupce o ustupanju te nama dostaviti potrebne informacije za realizaciju potraživanja.   Ukoliko vrijednosti postojećih osiguranja prelazi naša potraživanja ukupno za više od 20%; obavezni smo glede toga osloboditi jamstva prema našem izboru.

Stanje 01/2009

 
 
 
 

 
 

   STADLER® je više puta nagrađivan za inovacije zbog inteligentnih rješenja za izdvajanje
   ometajućih materijala iz mješavine materijala.

Stadler Anlagenbau TOP JOB Arbeitgeber
Youtube Kanal